Patientsäkerhetsberättelse
Publicerad: 2018-04-10

Patientsäkerhetsberättelse

Här kan du läsa patientsäkerhetsberättelsen för 2017

Sammanfattning

I slutet av 2014 gjordes en fusion av Kirurgkliniken Stockholm AB och Bariatric Center Stockholm AB. Klinikerna har nu det gemensamma namnet Kirurgkliniken Stockholm AB, men med Bariatric Centers organisationsnummer.
Vi har nollvision vad gäller undvikbara dödsfall, lidande och tillbud.

  • Alla medarbetare skall ha grundläggande kunskaper så att de kan bedriva systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
  • Det skall finnas verktyg tillgängliga för kvalitets-och patientsäkerhetsarbete

I ett led att nå detta mål har vi ett ständigt pågående förbättringsarbete med

  • Patientenkäter
  • Avvikelserapportering
  • Dokumentation av ev komplikationer och vårdskador
  • Registrering i relevanta register (Gallriks, Bråckregistret och SOReg)
  • Dialog med patient och närstående i patientsäkerhetsärenden

I fall av inträffad vårdskada skall händelseanalys genomföras och förbättringsåtgärder föreslås så att upprepning förhindras.

År 2017 hade vi ingen Lex Maria anmälning på kliniken.

Vill du ta del av hela patientsäkerhetsberättelsen kan du läsa den här